Wymiana i zwroty

Zwrot towaru

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, Klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie i w ciągu 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.

 

Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

 

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik, przy czym w przypadku umowy, która obejmuje pewną ilość towaru dostarczanego osobno, partiami lub w częściach - od dostarczenia ostatniego towaru lub bądź jego partii lub części,

 

Odstępując od umowy Klient winien złożyć na stronie internetowej Sklepu (ewentualnie na piśmie) oświadczenie, że odstępuje od umowy, obejmujące:

 

- określenie przedmiotu sprzedaży (towaru);

- datę zawarcia umowy i wydania mu (odbioru) towaru;

- imię i nazwisko Klienta;

- jego adres;

- datę złożenia oświadczenia

- jego podpis (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 


Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Zwracany towar należy odesłać razem z paragonem fiskalnym lub fakturą na adres Piotr Stachowicz, ul. Ziołowa 1, 86-031 Osielsko

 

Sklep gwarantuje Klientowi zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie).  Koszt odesłania towaru obciąża Klienta i nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas na nasz koszt.

 

Zapłacone należności zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy - możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej), chyba że zaproponujemy, że sami odbierzemy towar od Klienta, do czego jednak nie jesteśmy zobowiązani.


Jeśli podejmą Państwo decyzję o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt pod numery telefonu podane wyżej lub mailowo na adres: sklep@pentel.pl – otrzymają wówczas Państwo wyczerpujące informacje, jak przeprowadzić procedurę zwrotu.

 
!! Nie podlegają zwrotowi wysłane Klientom towary przyznane gratis w programie lojalnościowym.

W przypadku, gdy zwracany towar został wysłany na nasz koszt w ramach promocji kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty wysyłki.Wymiana towaru

Ewentualna wymiana towaru może zostać dokonana na wyżej opisanych zasadach regulujących zwrot towaru.

W przypadku różnicy w cenie Klient zobowiązany jest do wpłacenia odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy naszego sklepu. Gdy rzecz wymieniana jest tańsza, zwracamy różnicę wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.


odpowiedzialność za wady towaru

 

Sprzedawca odpowiada za wady towaru z tytułu rękojmi; sprzedawca nie udziela gwarancji jakości towaru.

 

procedura rozpoznawania reklamacji

 

Reklamacje dotyczące nienależytej jakości towaru winny być zgłaszane na adres:

1.         Piotr Stachowicz, ul. Ziołowa 1, 86-031 Osielsko - reklamacje składane na piśmie;

2.         sklep@pentel.pl - reklamacje składane za pośrednictwem poczty elektronicznej

niezwłocznie po ewentualnym stwierdzeniu wady towaru

 

Składając reklamację kupujący dołącza do niej zakupiony towar, paragon fiskalny lub fakturę potwierdzające zakup oraz uzasadnienie zakwestionowania należytej jakości zakupionego towaru.

 

Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od daty ich wpływu; jeżeli reklamacja jest niekompletna, sprzedawca wzywa kupującego do jej uzupełnienia. Bieg terminu 14 dni ulega zawieszeniu na czas trwania korespondencji do czasu uzupełnienia reklamacji.